Ooma Kaykwy Li Film


Lita ka aashtayk aan aaryayr daan li graan bwaa di Manitoba, “enn vii daan la liing” wapahtayn kayaash loovraazh—oohpayikayhk.

Sam Karney aen Michif lii film aen ooshitaat aen kii nihtaawakit daan enn pchit vil di Manitoba. Tapishkoot Mishchayt lii zhenn kii shipwayhtew pi kii shpichiw daan la graan vil l’ikol chi itoohtayt pi loovraazh chi mishkaahk. Kaykwy ka nakatuhk aan aaryayr opaapaawa sa liing iita ka oohpayikayit pi kaahkiiyow ka kiishkayhtamihk akoota ooshchi.

Chuck Karney Sam opaapaawa aen kii oohpayikayt poor ootseu vaen taan. Ahpoo namooya wiiya aen Michif, maaka kaykaat toot sa vii aykooshi kii pimaatishiw tapishkoot aen Michif. Aen pay oohpikit namooya Sam kii shapayhtum chi oohpayikayt obaendoon kaykwy opaapaawaa ka wiikiskinamakoot. Maaka apray jis aan aen wiikit daan lii graan vil, kaytahtaway kii mayshkotayihtum nishtum ka pimatishit daan li bwaa pi kishchi opaapaawa iita ka oohpayikayt.

“La vii iita ka oohpayikayhk” l’istwayr aen zhenn nom aen kii nakatuhk sa vii aykwaa kiihtwaam aen pay naatuhk. Taapitow 2016-2017 li taan la sayzoon chi oohpayikayhk, Sam wiichihew opaapaawa, aen wii kishkayihtuk taanishi chi pamihtaahk la liing chi oohpayikayhk. Aen kischi kishinaahk pi mina taanishi kishchi chi oohpayikayhk, Sam atooshkatum, aen kishkayihtuk pi ashkow la mizaye ayow. Aashkow moochikun pi mina miiyeuyhtum daan soon keur ooshchi, li film ki waapahtayn li paapaa aen noohtay kishinahamowaat soon gaarsoon anima la vii kayaash ooshchi pi chi pimitshahuk juskataant kaaya ayiwak chi kaaskitaat.

Ki kishchi apatun daan li Canada kayaash ooshchi aen oohpayikayhk poor li pleu pi ki kishchi wiichiikoowuk aniki nishtum oota ka ayaachik, kayaash avaan li moon d loot bor la mayr ka takoshinichik. “La vii sur la liing” kiiyapit kishchi apatun kaamaym kiishpin li Canada aen waaniikayt la vii di pleu ka mayshtonikayhk, kiiyapit mishchayt lii hom pi lii faam kanawayhtamwuk pi nakatamwuk poor lii zootr zhiniraasyoon.

 

Li Jirekteur
Sam Karney

Ooshittow
Andrew Wiens

Ooshittow
Jérémie Wookey

Kaniikaaniit
Janelle Wookey

Jirecteur poor lii portray
Rudy Gauer

La Map La Liing Ka Oohpayikayhk


{}

Aen Test


Quiz 1 – Michif

Lii Film Ka Ooshtaachik


Andrew Wiens

Ooshittow

Daan li grad deu Andrew kii kwaychimikaashoo chi ppshipayhuhk aen nistwayr enn paazh poor la claas aan Aanglay. Kii paytow jis lii paazh aen atayoohkayt aen tayhtapit aen noor blaan daan enn taanpet di niizh.

La si ppzii aen poonoohpikit, soon waayaazh kii itstayikoo Churchill, MB (iita lii vray zhoor blaan di nor) tayhkay Nairobi, Kenya (iita ka Nakishkawaat lii vray liyoon). Namooya mishchayt paahkaan iwiw.

Aen kii wiichihiwayt poor Ice River Films, kii ooshipayikew pi mina kii niikaanishtum mishchayt lii zistwayr, oohiin atiht Global TV, CBC pi MTS. Miina kii atooshkew poor Smithsonian, APTN pi Bloomberg TV pi mina la shaans kii ayow chi atooshkayt poor boon orginizaasyoon si koom Habitat for Humanity, DASCH, The Dufresne Group pi The Canadian Museum for Human Rights.

Tapitow nawut diwaashchikeew, kishkayhtum taanday chi itaapit chi mishkuhk kishchi listwayr, chi takooshihk iita li moonds chi nishtotaahkik. Aen ooshipayhuhk, aen kirec teur aen muzisyayn, lii camera aen taashiihkuk pi aen editor, Andrew tapitow noohtay nakiskawew li boon moond kwayest chi atooshkayt avik toot sort di boon moond.

Sam Karney

Li Jirekteur

Enn fway kii wapamikaashoo mishchayt aen kiskayhtuk awiyik kaaya aen kishiitaymikkot, Sam Karney li film ooshihtow li miiyeur aen ishi wapahtuk kaykaat kishchi li miyeur.

Daan la prayrii kii nihtawakiy araa li graan bwaa, Sam kii nihtaawakiw avik li vray moond daan li graan bwaa pi kakway wiikiw mishwayhitay pi li miiyeur natoonum.

Mishtayt lii aanii li lii noovoo plaas kii ayow, Sam paytow daan soon oovraazh “li vray moond” aansaamb aen mamooaashtaat li cinema pi li Viritii kaykwy aen ooshihtaat. Kaaya kaa nayoohtuk soon camera, miyeuyhtum aen kitooshchikayt soon guitar pi la miiyeur byayr aen minihkwayt, sur la tayr li pilsner.

Sam kii papayow mishiway daan soon waayaazh mayta Smithsonian TV, APTN, Bloomberg TV, Al Jazeera, mishchayt mishiwayitay.

Maykwaat miiyeuyhtum avaan la dauzem gayr poor lii zistwayr di polchik, pi mina noohtay ayaweew aen shyayn chi pimoohtahaat. Pi mina kaykway paahkaan noohtay mishkum chi – pakwatihtuk, kiishpin kaykway ki kishkayihtayn wiihtamowin.

Janelle Wookey

Ooshittow

Janelle has been picturing doing what she does today since she was 5 years old. Her curiosity and unique sense of wonder are what drive her most as a storyteller. Since launching Wookey Films, she’s had the opportunity to develop her ‘left-brain’ and now actually cherish the hours she gets to spend on Microsoft Excel. Her love of entertaining audiences is fulfilled both through her work as a content producer and through living room performances of lip-synced Barbra Streisand show tunes.

Jérémie Wookey

Ooshittow

Jérémie’s artistic intuition & technical skills have been central in the conception and continued growth of Wookey Films. His unique blend of modesty and ambition help keep his team both focused and inspired. Jeremie is passionate about developing authentic, smart and fresh content that connects with audiences from coast to coast. He is a proud graduate of Red River College’s the Creative Communications and the University of St.Boniface.

Pay Kitooshinaan

Pay Kitooshinaan anoosh pi shaymaak ka piikishkwaanaan

Wiichihinaan Omishiishi